Vítejte na webu                  školní družiny ZŠ Kounice

 

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

 

Provozní doba ŠD je od 7:00 do 16:15 hodin.

 

Režim školní družiny: (podrobný popis činností je uveden ve školním vzdělávacím programu ŠD)

Ranní družina:

7:00-7:55 hod.  - odpočinková činnost, volné hry

Ranní družina je pro všechny děti I. stupně, i když nechodí do odpolední družiny.

Příchod do družiny nejpozději v 7:45 hod!

 

Odpolední družina:

11:50  hod.                

příchod dětí po vyučování do ŠD (větší děti přichází ve 12:45 hod.)

 

11:50–12:30 hod.      

osobní hygiena a oběd ve školní jídelně (větší děti chodí na oběd samostatně se svojí třídou po vyučování)

 

12:30-13:00 hod.      

odpočinkové činnost - relaxační hry, společná četba

 

13:00 - 13:30 hod.                         

zájmové činnosti – kreativní činnosti (se zaměřením na VV, HV, PČ), volná hra 

 

13:30-15:00 hod.      

rekreační činnosti - pobyt venku - vycházka po okolí nebo hry na zahradě školy, na hřišti u zámku

 

15:00-15:45 hod.       

individuální zájmová činnost, didaktické hry, příprava na vyučování (u prvňáčků jen se souhlasem rodičů a třídních učitelů),

 

15:45-16:15 hod.       

společné hry, úklid třídy

...........................................................................................................................................................................................

Důležité informace z vnitřního řádu ŠD:

  • Žáka, který má dle zápisního lístku odcházet s doprovodem, je nutné vyzvednout ve ŠD! Neposíláme ho na parkoviště.

 

  • Pokud žák opouští ŠD jinak než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít žádost písemnou formu s podpisem rodiče. Telefonické ani emailové žádosti neakceptujeme.

 

  • Žák může ze ŠD odcházet po obědě do 13,30 hod. a pak kdykoliv od 15 hod., tak aby nedocházelo k rušení odpolední činnosti. Jiné časy odchodů je nutné konzultovat s vychovatelkou. Odchody na autobus respektujeme.

 

  • Žáci navštěvující družinu musí mít zajištěný oběd ve školní jídelně.

 

  • Doporučujeme mít na sportovní a výtvarné činnosti vhodné převlečení, které se může ušpinit. Není vhodné používat oblečení na tělocvik. Vše prosím podepsat.

 

  • Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

 

  • Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.

 

  • Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

 


Novinky

Hurá do školy

03.09.2018 12:41
Milé děti, vítáme vás v novém školním roce a těšíme se na vás. Vychovatelky

—————


Kontakt

Školní družina při ZŠ Kounice

ZŠ Kounice
Kounice 363
289 15Mobil do ŠD: 720 576 168
Telefon ZŠ: 321 695 873

www.zskounice.cz